Head
Call Center
หน้าหลัก > เกี่ยวกับกรม > ผู้บริหารกรม
ผู้บริหารกรม

ผู้บริหารกรม 

วัน เดือน ปีเกิด

28 เมษายน 2503


คู่สมรส

นางปรานต์ทิพย์  ธิติศักดิ์


ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ร.บ. :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Development Administration : WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY

การอบรม
หลักสูตรนายอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 38
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 41
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ม.ว.ม


ประวัติการรับราชการ

นักวิชาการสื่อสาร 3 ฝ่ายกฎข้อบังคับภัยระหว่างประเทศ กองสื่อสารระหว่างประเทศ
นักวิชาการสื่อสาร 4 กองสื่อสารระหว่างประเทศ
โอนไปสังกัดกรมการปกครอง ในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อ.ภูกระดึง จ.เลย
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อ.นาแก จ.นครพนม
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อ.นาแก จ.นครพนม
จ.บริหารฯ 5 ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ปค.
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อ.ปัว จ.น่าน
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ปัว จ.น่าน
จพง.ปกครอง 6 งานบริหารและการทะเบียน ฝ่ายปกครอง จ.น่าน
จบง.ปกครอง 7 ฝ่ายพัฒนาท้องที่ ส่วนพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ปค.
ปลัดอำเภอ (จพง. ปค.7)  ฝ่ายปกครองและพัฒนา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
จบง.การคลัง 7 ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ปค.
 จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จ.นครราชสีมา
จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จ.สุรินทร์
 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (จพง.ปค.7) อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อ.ปากพลี จ.นครนายก
 นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
นายอำเภอ (จพง.ปค.9) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง หน.สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
       การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป. (จวค.บค.9)
หน.สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป. (ผอ.สูง)
      ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
รอง ผวจ.อุดรธานี (นปค.ต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร
ผวจ.หนองบัวลำภู (นปค.สูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร
ผวจ.นครสวรรค์ (2 ก.พ. 2558 รกน.)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร) ตำแหน่งประเภทบริหาร
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวัน เดือน ปีเกิด

 6 มกราคม พ.ศ. 2504


ประวัติการศึกษา/การอบรม

 รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


ประวัติการรับราชการ

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. ตราด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
เลขานุการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัน เดือน ปีเกิด

          23 ตุลาคม พ.ศ. 2501                                                                                                                                            

ประวัติการศึกษา/การอบรม

          นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          หลักสูตรผู้บังคับบัญชาระดับต้น รุ่นที่ 4 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
          หลักสูตรเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กพ.
          หลักสูตรความรู้กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความความผิดทางละเมิดมูลนิธิวิจัย
               พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
          หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 23 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 4
                กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
        
         
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 

ประวัติการรับราชการ

          นิติกร สำนักงานเลขานุการกรม รพช.
          เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดหนองบัวลำภู
          นิติกร กรมทรัพยากรน้ำ
          ผู้อำนวยการกองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
                กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้ตรวจราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


วัน เดือน ปีเกิด

30 สิงหาคม พ.ศ. 2505


ประวัติการศึกษา/การอบรม

รัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                 
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
หลักสูตร Senior Executive Programme on Leadship in Disaster Management   
       จาก University of Canterbury  และ Singapore Civil Defence Force                  


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ประวัติการรับราชการ

          รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและเลขานุการ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
          หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                
          ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
          ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย