Head
Call Center
หน้าหลัก > สรุปสาธารณภัย > สรุปสถานการณ์ประจำวัน
สรุปสาธารณภัย

สรุปสถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 (เวลา 07.00 น.)

เขียนโดย : สุพรรณี
วันที่ : 10/1/2561
จำนวนผู้เข้าชม : 178 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 10 มกราคม 2561 (เวลา 07.00 น.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง