Head
Call Center
หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > สรุปผลการฝึกอบรม
ดาวน์โหลด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการฝึกอบรม

สรุปผลการอบรม:การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ศูนย์อำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
24-4-61 ( 0.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 223 ครั้ง)
การเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ศูนย์อำนวยการและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
12เอกสาร10ศุลกากร.pdf ( 6.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
1สรุปผลและเอกสาร1.pdf ( 11.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปผลการสัมมนาการแพทย์และการฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะ
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนา CG 17 (WEB)-1.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 985 ครั้ง)
บันทึกสรุป COBRA 17.pdf ( 1.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 829 ครั้ง)
COBRA GOLD ขึ้นเว็บ ปภ.rar ( 147.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการสัมภาษณ์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมระดับภูมิคภาค ห้วข้อแนวโน้มสภาพภูมิอากาศในภูมืภาคอาเซียน ครั้งที่ ๕
สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ
ดาวน์โหลด
3.มี.ค.60.pdf ( 0.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 842 ครั้ง)


1 2